สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา” ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้า อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา