100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ธำรง บัวศรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวสดุดี