แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

กองกลางเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

กองกลางศึกษาดูงานด้านการบริหาร...

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดก...