“ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี ๒๕๖๒”

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี ๒๕๖๒” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗:๐๐ น. ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งในปีนี้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้เกษียณอายุราชการ ...

ประกาศวันที่ : 16 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ดูรายละเอียดคลิกลิงค์http://general.buu.ac.th/public/backend/upload/general.buu.ac.th/news/file/news...

ประกาศวันที่ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง
ไม่พบข้อมูล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เกียรติภูมิแห่งบูรพา ปี62" และโครงการ

ประกาศวันที่ : 12 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

กิจกรรม

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานส...

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ_เรื่องการทำลายหนังสือ

สืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกร...

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี มหา...

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และส...

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานโถง ...