คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๑๘๗๑/๒๕๖๒ , คำสั่งที่ ๑๙๙๙/๒๕๖๒ , คำสั่งที่ ๒๑๔๕/๒๕๖๒ , คำสั่งที่ ๒๒๖๕/๒๕๖๒ , คำสั่งที่ ๒๓๙๑/๒๕๖๒ , คำสั่งที่ ๐๐๕๒/๒๕๖๓ , คำสั่งที่ ๐๐๗๙/๒๕๖๓ , คำสั่งที่ ๐๓๕๔/๒๕๖๓ , คำสั่งที่ ๐๕๐๕/๒๕๖๓ , โครงการ , คำสั่งที่ ๑๐๘๗/๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง