“ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี ๒๕๖๒”

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี ๒๕๖๒” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗:๐๐ น. ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในปีนี้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้เกษียณอายุราชการ /การปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ สังกัด กองคลังและทรัพย์สิน นายปรีดา ซุ่นไล้ สังกัด กองอาคารสถานที่ นายนิคม อินทประสาท สังกัด กองอาคารสถานที่ และนางนารีมาน ฮะกีมี สังกัด กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษประกาศวันที่ : 16 กันยายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง