โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ_เรื่องการทำลายหนังสือ

วันนี้ เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ฯ โดยมี นางสาววรรณา แนบเชย ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานจากคณะ /ส่วนงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ PJ 301 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์)


ประกาศวันที่ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง