ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารแนบ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณ... , (ฉบับที่ ๒)

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง