คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง