คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง