รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

เอกสารแนบ : รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง