ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๑๑ คน

ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาววรรณา เฟื่องฟู

ข้าราชการบำนาญ และเป็นครูพี่เลี้ยงทางวิชาการในโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพื่ออนาคต

รศ.พล.ต.ต.สันติ์ สุขวัจน์

รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รศ.ดร.สุชาติ  โกทันย์

รองศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์

กรรมการผู้จัดการแลคเค กรุ๊ป พัทยา และบริษัทในเครือ ๒๒ บริษัท

นายประสาน  แสงไพบูลย์

ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

นายฐนธัช  กองทอง  

นักวิชาการอิสระ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ และนักเขียนนวนิยาย

นายพิศาล  พัฒนพีระเดช

ครูสอนการแสดง นักแสดง คนเขียนบท ผู้กับการแสดงอิสระ

นายเสกสรรค์  แดงใส

จิตอาสา วิทยากรอิสระ และประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตอาสา We Love The King นครลำปาง

นายถาวร  ภัสสรศิริกุล

บล็อกเกอร์ และ Youtuber เจ้าของช่อง Youtube และ Facebook page : The Gaijin Trips
แบกเป้เที่ยวคนเดียว

นายทสม์  เจริญช่าง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริสมปอง ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด

เอกสารแนบ : ประกาศฯ ปี 64

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์