ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนวิชาการ ไปปฏิบัติงานพิเศษ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนวิชาการ ไปปฏิบัติงานพิเศษ 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต


เอกสารแนบ : ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนวิชาการ ไปปฏิบัติงานพิเศษ

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง