ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๕

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๕

จำนวน ๕ คน


ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิวูด จำกัด


นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล

กรรมการผู้จัดการกลุ่มประเทศอินโดจีน บริษัท โครด้า (ประเทศไทย) จำกัด


นางสาววาริส แก้วภักดี

เจ้าของกิจการ “กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่” ร้านอาหารในฟาร์มผัก จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ : ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ : 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์