ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน

ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน

เอกสารแนบ : ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน

ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ