ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓

จำนวน ๑๖ คน

 

นางชญาภา สุสมบูรณ์

ประกอบธุรกิจด้านสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. และทำธุรกิจส่วนตัว
กรรมการก่อตั้งโครงการจิตอาสาเพื่อประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัว

 

นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร

ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฟลิปเปอร์ลอดจ์พัทยา

 

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยสกิลล์พลัส จำกัด

 

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

ข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานราชการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการการศึกษา และกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์

อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ดร.ธานี เนื่องจำนงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา

ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง

คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

 

 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ

กรรมการผู้จัดการบริษัท ประโยชน์การเกษตร จำกัด และประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ดร.ระพี บุญเปลื้อง

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

 

นายกรกต อารมณ์ดี

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท กรกต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเจ้าของ แบรนด์ KORAKOT

 

นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า

กรรมการผู้จัดการและนักออกแบบบริษัท บายศรี ครีเอชั่น จำกัด

 

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม

ศาสตราจารย์ ระดับ ว5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี


เอกสารแนบ : ประกาศฯ ปี 2563

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์