คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้า...

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้...

ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินการจัดง...

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้...

ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี พ.ศ...

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิ...

ประกาศวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง