ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงล...

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยบูร...

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขปร...

ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน

ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 22...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 15...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศวันที่ : 1 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 14...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 12...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2564

ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์