คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานท...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทำบุญสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

ประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ง...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๕"

ประกาศวันที่ : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : นางศิริพร โกมลวนิช

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คำสั่งแต...

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คำสั่งแต่งตั้งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช