ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...

ประกาศวันที่ : 10 มกราคม พ.ศ. 2566, โดย : กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์แ...

1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาว...

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ ...

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้ และอัตราค่าบำรุงร...

ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดทำ การส่งมอบ และก...

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดทำ การส่งมอบ และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ...

ประกาศวันที่ : 28 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : กองคลังและทรัพย์สิน

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติง...

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการ...

ประกาศวันที่ : 28 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงล...

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยบูร...

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขปร...

ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน

ประกาศวันที่ : 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบร...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 256...

ประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ...

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานสารบรรณ