รูปแบบหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยบูรพาหนังสือภายนอกดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบ...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ

การใช้งานเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี โครงการพั...

การใช้งานเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี...

ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒...

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก...

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจ...

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัด...

วิดีโอสอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

การเขียนรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม...

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง