ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชน ในกา...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชนในการยื่นคำขอหรือติดต่อมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 2 มีนาคม พ.ศ. 2566, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลั...

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566ประเภทศิษย์เก่าด...

ประกาศวันที่ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...

ประกาศวันที่ : 10 มกราคม พ.ศ. 2566, โดย : กองกลาง

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ...

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงล...

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยบูร...

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขปร...

ประกาศมหาวิทยาบูรพา เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน

ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 22...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16...

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์