ประวัติความเป็นมา

กองกลางเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ได้อนุมัติแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๗ หน่วยงาน ดังนี้

๑. งานสารบรรณ

๒. งานการประชุมและพิธีการ

๓. งานประชาสัมพันธ์

๔. งานการเจ้าหน้าที่

๕. งานคลังและพัสดุ

๖. งานอาคารสถานที่

๗. งานสภาอาจารย์

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กองกลางได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในเพิ่มขึ้นอีก ๓ หน่วยงาน คือ

๑. งานเลขานุการผู้บริหาร

๒. งานประสานงานมหาวิทยาลัย

๓. งานบริหารและบริการศูนย์กีฬา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้เปลี่ยนชื่องานเลขานุการผู้บริหารเป็นงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการตั้งหน่วยงานของทบวงมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานกองกลางของสำนักงานอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการปรับหน่วยงานภายในกองกลาง เป็นหน่วยงานระดับกอง ๓ กอง คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลังและทรัพย์สิน และกองอาคารสถานที่ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคมพ.ศ. ๒๕๔๕

จากการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานระดับกองภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงสร้างภายในของกองกลางใหม่  โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ให้ความเห็นชอบการจัดโครงสร้างภายในกองกลาง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน  ๖  หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ  งานการประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานสภาอาจารย์ งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร และงานเอกชนสัมพันธ์

 


                  ต่อมามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕ ก เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จากมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น ๔ ส่วนงาน ซึ่งสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีกองกลางเป็นหน่วยงานภายในหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี สำหรับสภาอาจารย์ให้ปรับเปลี่ยนเป็นสภาพนักงาน เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ ได้บัญญัติให้มีสภาพนักงาน จึงทำให้สภาอาจารย์ยุติบทบาทลง และเป็นสภาพนักงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

                 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในทุกด้าน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ กองกลางเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๕ งานประกอบด้วย

                ๑. งานสารบรรณ

                ๒. งานการประชุมและพิธีการ

                ๓. งานประชาสัมพันธ์

                ๔. งานสภาพนักงาน

                ๕. งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร