ชื่อ นางสาวทัศนีย์ มานูเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2129
อีเมล -
ชื่อ นางมนธนา กัลยาณสุโข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2132
อีเมล -
ชื่อ นางสาวพนิดา พันธ์วิไล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2127
อีเมล -
ชื่อ นางสาวประทุมพร ประเสริฐลาภ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2131
อีเมล -
ชื่อ นางวิไล พึ่งรุ่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ​​
โทร 2132
อีเมล -
ชื่อ นายสมพร อานามนารถ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ​​
โทร 2128
อีเมล -
ชื่อ นายวัชรชัย วิจิตรบรรจง
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์​​
โทร 2126
อีเมล -
ชื่อ นายนัด ซุ่นไล้
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์​​
โทร 2132
อีเมล -
ชื่อ นางสุรีภรณ์ มอญเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 0260409870
อีเมล -
ชื่อ นางสาวรุจิรา คงเกลี้ยง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 0260409870
อีเมล -
ชื่อ นางบุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ​​
โทร 2967
อีเมล -
ชื่อ นางอรอินทุ์ วนิชวัฒนานุวัติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป​​
โทร 2178
อีเมล -
ชื่อ นางสาวสุธาพร รันชิตโคตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2178
อีเมล -
ชื่อ นายธนิศร์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา​​
โทร 2137
อีเมล -
ชื่อ นางศิริพร โกมลวนิช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2967
อีเมล -
ชื่อ นางณัฐธยาน์ ศิริอบมลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2967
อีเมล -
ชื่อ นางสาวอุษามณี ตะเภาพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางสาวอนงค์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง พนักงานจัดเลี้ยง​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ​​
โทร 2122
อีเมล -
ชื่อ นางนลินรัตน์ อ่ำช้าง
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 2123
อีเมล -
ชื่อ นางพงษ์พันธ์ แก้วมณี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 2123
อีเมล -
ชื่อ นายไวทิน จิตมั่น
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 2123
อีเมล -
ชื่อ นายธีร ชัยสุทธิ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา​​
โทร 2124
อีเมล -
ชื่อ นายสมบัติ นุชประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์​​
โทร 2121
อีเมล -
ชื่อ นางสาววรรณณิศา มากจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2123
อีเมล -
ชื่อ นางสาวกนกนิภา ปราบใหญ่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2121
อีเมล -
ชื่อ นางสุพิศ อบมลี
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์​​
โทร 1001
อีเมล -
ชื่อ นางสาวสุภาวดี จันทร์โสม
ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์​​
โทร 1000
อีเมล -
ชื่อ นางเอื้อมพร ศิริธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ​​
โทร 2139
อีเมล -
ชื่อ นางศิรินาฏ แม้นเหมือน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2140
อีเมล sirinat@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวอัญชิษฐา ขอสินกลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2901
อีเมล -
ชื่อ นางทัศนีย์ นวลแหยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2914
อีเมล -
ชื่อ นางสาวกชนัช หร่องบุตรศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2915
อีเมล -
ชื่อ นางสุมิตรา กลมกล่อม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2915
อีเมล -
ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์ พยนต์เลิศ
ตำแหน่ง พนักงานจัดเลี้ยง​​
โทร 2923
อีเมล -
ชื่อ นางสาววรรณา แนบเชย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง​​
โทร 2909
อีเมล -