ชื่อ นางมนธนา กัลยาณสุโข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ​​
โทร 2132
อีเมล supamas0974@hotmail.com
ชื่อ นางสาวทัศนีย์ มานูเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2129
อีเมล tussanee@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวพนิดา พันธ์วิไล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2127
อีเมล panida.nunka@hotmail.com
ชื่อ นางสาวประทุมพร ประเสริฐลาภ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2131
อีเมล prasertlab@hotmail.com
ชื่อ นางวิไล พึ่งรุ่ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ​​
โทร 2132
อีเมล wilai@buu.ac.th
ชื่อ นายสมพร อานามนารถ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ​​
โทร 2128
อีเมล Somporna@buu.ac.th
ชื่อ นายวัชรชัย วิจิตรบรรจง
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ​​
โทร 2126
อีเมล -
ชื่อ นายนัด ซุ่นไล้
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ​​
โทร 2132
อีเมล Nut@buu.ac.th
ชื่อ นางสุรีภรณ์ มอญเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 0260409870
อีเมล suree_kung@hotmail.com
ชื่อ นางสาวรุจิรา คงเกลี้ยง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 0260409870
อีเมล pak_ruj@hotmail.com
ชื่อ นางบุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ​​
โทร 2967
อีเมล boonpen@buu.ac.th
ชื่อ นางอรอินทุ์ วนิชวัฒนานุวัติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป​​
โทร 2178
อีเมล on-in@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวสุธาพร รันชิตโคตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2178
อีเมล suthaporn@buu.ac.th
ชื่อ นายธนิศร์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา​​
โทร 2137
อีเมล thanis-69@hotmail.com
ชื่อ นางสาวอุษามณี ตะเภาพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2136
อีเมล ausamanee@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวอนงค์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง พนักงานจัดเลี้ยง​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นางศิริพร โกมลวนิช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2967
อีเมล SIRIPORNN@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวตราจิตต์ เมืองคล้าย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2121
อีเมล trajitm@hotmail.com
ชื่อ นายพงษ์พันธ์ แก้วมณี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 2123
อีเมล pongpun8@gmail.com
ชื่อ นายไวทิน จิตมั่น
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 2123
อีเมล witinjitmon@gmail.com
ชื่อ นายธีร ชัยสุทธิ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา​​
โทร 2124
อีเมล -
ชื่อ นายสมบัติ นุชประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์​​
โทร 2121
อีเมล sombutnu@hotmail.com
ชื่อ นางสาววรรณณิศา มากจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2123
อีเมล -
ชื่อ นางเกศสิริ ดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2121
อีเมล kanoknipa@buu.ac.th
ชื่อ นางนลินรัตน์ อ่ำช้าง
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 2123
อีเมล noynar2526@gmail.com
ชื่อ นางสุพิศ อบมลี
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์​​
โทร 1001
อีเมล su_obm@hotmail.com
ชื่อ นางสาวสุภาวดี จันทร์โสม
ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์​​
โทร 1000
อีเมล supawadeej@buu.ac.th
ชื่อ นางพิมกานติ์ดา แนบเชย
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์​​
โทร 2123
อีเมล maenok30@hotmail.com
ชื่อ นางเอื้อมพร ศิริธรรม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ​​
โทร 2139
อีเมล uamporn@buu.ac.th
ชื่อ นางศิรินาฏ แม้นเหมือน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2140
อีเมล sirinat@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวอัญชิษฐา ขอสินกลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ​​
โทร 2901
อีเมล anchittha@buu.ac.th
ชื่อ นางทัศนีย์ นวลแหยม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2911
อีเมล tassaneew@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวกชนัช หร่องบุตรศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2914
อีเมล nattrapornrat@buu.ac.th
ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์ พยนต์เลิศ
ตำแหน่ง พนักงานจัดเลี้ยง​​
โทร 2923
อีเมล sureeratp@buu.ac.th
ชื่อ นายสรสิช ทูปิยะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป​​
โทร 2915
อีเมล sorrasich.tu@buu.ac.th
ชื่อ นางสาววรรณา แนบเชย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง​​
โทร 2909
อีเมล wannaa@buu.ac.th