คู่มือระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฺBuu e-Signature)

คู่มือระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฺBuu e-Signature)

ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี

กองกลางขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOMโดยสามารถเข้าที่ได้ลิงค์ด้านล่างJoin Zoom Meeting https://buu-ac-th.zoom.us/j/91933805755?pwd=ZStDVnZYdVJWdXc4RTgyZC9iU0RiZz09 Meeti...

ประกาศวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานสารบรรณ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คำสั่งแต่งตั้งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คำสั่งแต่งตั้งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 2564"

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 2564"

ประกาศวันที่ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : งานการประชุม

BUU e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

Buu e-Signature

Buu e-Signature

ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

ฐานข้อมูลสื่อมวลชน

ฐานข้อมูลสื่อมวลชน

ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : นลินรัตน์ อ่ำช้าง

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

การตั้งเครื่องราชสักการะพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี

การตั้งเครื่องราชสักการะพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี

ประกาศวันที่ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุม เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุม เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔จำนวน ๑๑ คนผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพรคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพานางสาววรรณา เฟื่องฟูข้าราชการบำนาญ และเป็นครูพี่เลี้ยงทางวิชาการในโครงการ Chevron Enjoy S...

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ คน   นางชญาภา สุสมบูรณ์ ประกอบธุรกิจด้านสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. และทำธุรกิจส่วนตัวกรรมการก่อตั้งโครงการจิตอาสาเพื่อประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัว   นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้จัดการทั่ว...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ คน นาวาโทหญิง ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ อาจารย์กองวิชาเสนาธิการกิจ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัต...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบู...

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 66 ปี (8 กรกฎ)

สักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยา...

สักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย (7 กรกฎาคม 2564)

“สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกร...

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร) จัดงานสืบส...