สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2565

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2565

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2565

ประกาศวันที่ : 27 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานสารบรรณ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

รูปแบบหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยบูรพาหนังสือภายนอกดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่างหนังสือภายใน ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่างหนังสือประทับตรา ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่างหนังสือคำสั่ง ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ดที่เอกสารแนบด้านล่า...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565, โดย : งานสารบรรณ

การใช้งานเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี...

การใช้งานเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คำสั่งแต่งตั้งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ คำสั่งแต่งตั้งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

BUU e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

Buu e-Signature

Buu e-Signature

ประกาศวันที่ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

ฐานข้อมูลสื่อมวลชน

ค้นหาข้อมูลสื่อมวลชน คลิกลิงค์ https://script.google.com/macros/s/AKfycbwuAkt__mUMku2NM1EZk_GqGHNYDkdhHxXTQCkZSRo5lidzpdo9sgC3x3ORCx1ueX7B/exec

ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : นลินรัตน์ อ่ำช้าง

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (8 กรกฎ) ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

โครงการ “งานเกียรติภูแห่งบูรพา”

โครงการ “งานเกียรติภูแห่งบูรพา”

ประกาศวันที่ : 4 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

โครงการจัดงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการจัดงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 4 เมษายน พ.ศ. 2565, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประกาศวันที่ : 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศวันที่ : 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๕

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๕จำนวน ๕ คนดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัยรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา...

ประกาศวันที่ : 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔จำนวน ๑๑ คนผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพรคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพานางสาววรรณา เฟื่องฟูข้าราชการบำนาญ และเป็นครูพี่เลี้ยงทางวิชาการในโครงการ Chevron Enjoy S...

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ คน   นางชญาภา สุสมบูรณ์ ประกอบธุรกิจด้านสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. และทำธุรกิจส่วนตัวกรรมการก่อตั้งโครงการจิตอาสาเพื่อประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัว   นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้จัดการทั่ว...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบู...

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 67 ปี (8 กรกฎ)

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบู...

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 66 ปี (8 กรกฎ)

สักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยา...

สักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย (7 กรกฎาคม 2564)