ขอเชิญร่วมงาน

ประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริการของกองกลาง

กองกลางเปิดช่องทางรับความความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริการ ๒ ช่องทาง 

ประกาศวันที่ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

กิจกรรม

ร้อยรักรวมใจ สายใยมุทิตา

งานร้อยรักรวมใจ สายใยมุทิตา

แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

กองกลางเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑