สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศวันที่ : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศวันที่ : 18 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ประกาศรายชื่อผุ้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน ประเภที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผุ้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน ประเภที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลศิษย์เก่า

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : นางเกศสิริ ดำรงศักดิ์

docshare

docshare

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

โครงการ

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการ "วันศาสตราจารย์ธำรง บัวศรี"

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

โครงการ

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการ "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓"

ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. พ.ศ. 2563)

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. พ.ศ. 2563)

ประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ประกาศวันที่ : 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

กิจกรรม

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรร...

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมกองทุนประกันสังคมและกองทุน...

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงานกองกลางได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประก...

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563