ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก...

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างก...

ประกาศวันที่ : 7 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประกาศวันที่ : 6 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศวันที่ : 6 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลศิษย์เก่า

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : นางเกศสิริ ดำรงศักดิ์

docshare

docshare

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การแต่งการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รายละเอียดสแกน  QR Code ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

โครงการ

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการ "วันศาสตราจารย์ธำรง บัวศรี"

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

โครงการ

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการ "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓"

ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่11-15 มกราคม พ.ศ. 2564)

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่11-15 มกราคม พ.ศ. 2564)

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่4-8 มกราคม พ.ศ. 2564)

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่4-8 มกราคม พ.ศ. 2564)

ประกาศวันที่ : 5 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่28-30 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร (วันที่28-30 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

กิจกรรม

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรร...

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมกองทุนประกันสังคมและกองทุน...

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงานกองกลางได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประก...

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563