คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

กองกลางศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสาร

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเอกสาร ระบบการลงออนไลน์ การบริหารห้องประชุมและยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายนิพนธ์ ครุฑเครื...

ประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : กองกลาง

การประชุมผู้ปฏิบัติงานกองกลาง และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองลางประชุมผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกอลาง เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานกองกลาง การจัดทำแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากร และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุ...

ประกาศวันที่ : 15 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : กองกลาง
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

กิจกรรม

กองกลางศึกษาดูงานด้านการบริหาร...

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดก...

วิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์...

นางสาวประทุมพร ประเสริฐลาภ และนางสาวพนิดา พันธ์วิไล เป็นวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ แก่ผู้ปฎิบัติงานสถาบันภา...

วิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์...

นางทัศนีย์ หวลแหยม และนางสาวกชนัช หร่องบุตรศรี เป็นวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะว...