วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

BUU UP สนอ. ลดพลาสติก

ช่วงเช้าวันนี้ เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ลดการใช้พลาสติก ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา” ณ บริเวณด้านหน้า ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานป...

ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ติดตามหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานภายนอก(docshare)

ขอเชิญทุกท่านติดตามหนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่๑.หนังสือประชาสัมพันธ์๒.หนังสือขอเชิญอบรม/ประชุม/สัมมนา๓.หนังสือเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ๔.หนังสืออื่น ๆได้ที่https://docshare.buu.ac.th

ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Code

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Code

ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

docshare

docshare

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ระบบ e-Meeting

ระบบ e-Meeting

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

กิจกรรม

อบรมระบบ Kpionline

กองกลางจัดอบรมการจัดทำข้อตกลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบ Kpionline วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้นที่...

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ทำบุญปี...

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ทำบุญปีใหม่ สนอ. 2563 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจ...

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 62