สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10

สารมหาวิทยาลัยบูรพา (ออนไลน์) ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานประชาสัมพันธ์

ระบบ Home Isolation 'Burapha Model' สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด"

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง "ระบบ Home Isolation 'Burapha Model' สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด" ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ (กลุ่มสีเขียว) และสามารถพักรักษาตัวในที่พักอาศัย (Home Isolation) หรือสถานที่กักตัวในชุมชน (Communi...

ประกาศวันที่ : 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออ...

มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ โดยคลิกที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIjI2jrQzYXUMhRgd6pA5TBntlc9MyTDGLiJ-4BH3_BOp2yg/viewform

ประกาศวันที่ : 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : กองกลาง

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : งานสารบรรณ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : งานการประชุม

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็นวันที่ 27 ต.ค. 64 ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เป็นวันที่ 27 ต.ค. 64 และ 1 พ.ย. 64

ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ฐานข้อมูลสื่อมวลชน

ฐานข้อมูลสื่อมวลชน

ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลศิษย์เก่า

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563, โดย : นางเกศสิริ ดำรงศักดิ์

docshare

docshare

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

แนวปฏิบัติโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

แนวปฏิบัติโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 10 กันยายน พ.ศ. 2564, โดย : อุษามณี ตะเภาพงษ์

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การแต่งการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รายละเอียดสแกน  QR Code ด้านล่าง

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ศิริพร โกมลวนิช

ตารางการใช้ห้องประชุม เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุม เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน มิถุนาย พ.ศ. 2564

ตารางการใช้ห้องประชุมอาคาร ภปร เดือน มิถุนาย พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : ธนิศร์ ศรีสวัสดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๔จำนวน ๑๑ คนผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพรคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้รักษาการคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพานางสาววรรณา เฟื่องฟูข้าราชการบำนาญ และเป็นครูพี่เลี้ยงทางวิชาการในโครงการ Chevron Enjoy S...

ประกาศวันที่ : 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ คน   นางชญาภา สุสมบูรณ์ ประกอบธุรกิจด้านสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. และทำธุรกิจส่วนตัวกรรมการก่อตั้งโครงการจิตอาสาเพื่อประชาชนของศาลเยาวชนและครอบครัว   นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้จัดการทั่ว...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ คน นาวาโทหญิง ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ อาจารย์กองวิชาเสนาธิการกิจ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัต...

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, โดย : เกศสิริ ดำรงศักดิ์

กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบู...

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 66 ปี (8 กรกฎ)

สักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยา...

สักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย (7 กรกฎาคม 2564)

“สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกร...

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร) จัดงานสืบส...