ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ประกาศวันที่ : 18 กันยายน พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ประกาศรายชื่อผุ้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน ประเภที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผุ้สมัครสมาชิกสภาพนักงาน ประเภที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

ด้วยสมาชิกสภาพนักจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 101 หอประชุมธำรงบัวศรีกองกลาง งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมีผู้ปฏิบัติงานของคณะ และส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสารบรรณจากส่วนง...

ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

การประชุมอบรมแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Code

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการนำเสนอแฟ้มผลงานด้วย QR Code

ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๓๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ : 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

การกำหนดรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔๘

ประกาศวันที่ : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เกียรติภูมิแห่งบูรพา 2563"

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เกียรติภูมิแห่งบูรพา 2563"

ประกาศวันที่ : 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2563, โดย : กองกลาง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

docshare

docshare

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

ระบบ e-Meeting

ระบบ e-Meeting

ประกาศวันที่ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง

กิจกรรม

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรร...

โครงการเสวนาเครือข่ายงานสารบรรณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมกองทุนประกันสังคมและกองทุน...

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงานกองกลางได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประก...

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยแห่งความรัก 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563