คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ...

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบร...

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ชมวิดีโอhttps://www.yout...

ประกาศวันที่ : 20 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

การเขียนรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมปัญหาของการเขียนรายงานการประชุมที่พบบ่อยคือไ...

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง