งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กองกลางร่วมงานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานโถง ชั้น ๑ และชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี (อาคารภปร ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

ผู้ปฏิบัติงานกองกลางร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง

กองกลางจัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองกลาง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคคว...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ภาค ก.

ประกาศวันที่ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานแ...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรรของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชกา...

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรืองในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

การเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

การออกเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์และการจัดเก็บเอกสาร ( e-Document)

ประกาศวันที่ : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561, โดย : งานสารบรรณ

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

วิดีโอสอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (eDocument)

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

กิจกรรม

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และส...

งานทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานโถง ...

สัมมนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากอง...

กองกลางจัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองกลาง วันที่ 30 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมวรบุระ รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีร...

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเ...

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านห...