วิสัยทัศน์และพันธกิจ


พันธกิจ

. ดำเนินงานด้านการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประสานงานสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการประสานงานกองกลางและการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานของสภาพนักงาน

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยการและเลขานุการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานพิธีการของมหาวิทยาลัย

. ประสานงานเกี่ยวกับการเผยแพร่การดำเนินงานของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

กองกลางมุ่งสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ


กองกลางดำเนินงานภายใต้ค่านิยมหลักของสำนักงานอธิการบดี “SERVICE”