รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
นางสาววรรณา แนบเชย
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางมนธนา กัลยาณสุโข
หัวหน้างานสารบรรณ
นางภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางบุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์
หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ
นางเอื้อมพร ศิริธรรม
หัวหน้างานสภาพนักงาน
นางสาวอัญชิษฐา ขอสินกลาง
หัวหน้างานช่วยอำนวยการผู้บริหาร