รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
นางสาววรรณา แนบเชย
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางมนธนา กัลยาณสุโข
หัวหน้างานสารบรรณ
นางสาวตราจิตต์ เมืองคล้าย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางบุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์
หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ
นางเอื้อมพร ศิริธรรม
หัวหน้างานสภาพนักงาน
นางสาวอัญชิษฐา ขอสินกลาง
หัวหน้างานช่วยอำนวยการผู้บริหาร