รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นางสาววรรณา แนบเชย
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวทัศนนีย์ มานูเจริญ
หัวหน้างานสารบรรณ
นางภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางบุญเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์
หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ
นางเอื้อมพร ศิริธรรม
หัวหน้างานสภาพนักงาน
นางสาวอัญชิษฐา ขอสินกลาง
หัวหน้างานช่วยอำนวยการผู้บริหาร