BUU UP สนอ. ลดพลาสติก

            ช่วงเช้าวันนี้ เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ลดการใช้พลาสติก ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา” ณ บริเวณด้านหน้า ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดีให้ความสนใจกับโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การบรรยาย “ลดการใช้พลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน” กิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล การแสดงผลงานวิจัย Bio Pot โดยรศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง