รหัสคุมแฟ้มหนังสือ

งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรหัสคุมแฟ้มหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ดูรายละเอียดคลิกลิงค์ http://general.buu.ac.th/public/backend/upload/general.buu.ac.th/news/file/news156739518743369400.pdf


ประกาศวันที่ : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกลาง