ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย , (ฉบับที่ ๒) , (ฉบับที่ ๓) , (ฉบับที่ ๔) , (ฉบับที่ ๕) , (ฉบับที่ ๖) , (ฉบับที่ ๗) , (ฉบับที่ ๘) , (ฉบับที่ ๙) , (ฉบับที่ ๑๐) , (ฉบับที่ ๑๑)

ประกาศวันที่ : 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง