ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้ และอัตราค่าบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้ และอัตราค่าบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 

เอกสารแนบ : ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้ และอัตราค่าบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565

ประกาศวันที่ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง