ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU e-Signature)

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU e-Signature) 

เอกสารแนบ : ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU e-Signature)

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : กองกลาง