คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินางานพิธีพร...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประ...

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : กองกลาง

กองกลางศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้วย...

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ไ...

ประกาศวันที่ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560, โดย : กองกลาง

การประชุมผู้ปฏิบัติงานกองกลาง และร่วมประ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองลางประชุมผู...

ประกาศวันที่ : 15 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : กองกลาง

วิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัต...

นางสาวประทุมพร ประเสริฐลาภ และนางสาวพนิดา พันธ์วิไล เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอก...

ประกาศวันที่ : 15 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : กองกลาง

วิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ ...

นางทัศนีย์ นวลแหยม และนางสาวกชนัช หร่องบุตรศรี ผู้ปฏิบัติงานกองกลาง เป็นวิทยากรส...

ประกาศวันที่ : 15 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : กองกลาง